Masterclass Strategisch HRM

4 & 5 april Utrecht/Bunnik€ 899,-

Inschrijven

Creëer meer HR-waarde voor jouw organisatie met de 2-daagse Masterclass Strategisch HRM. De masterclass is opgebouwd uit de blokken: HRM binnen organisaties, Strategisch HR-plan, HR Analytics en HR Transformatie.

Programma

De Masterclass Strategisch HRM bestaat uit de volgende 4 blokken.

blok 1. HRM binnen organisaties

Zonder waardecreatie voor klanten/burgers/afnemers heeft een organisatie geen duurzaam bestaansrecht. Vanzelfsprekend zijn het de medewerkers van de organisatie die deze waarde moeten creëren en leveren. En een snel veranderende en complexe omgeving stelt de organisatie hierbij steeds op de proef.

In dit blok staan wij stil bij waardecreatieprocessen: wat geeft jouw organisatie bestaansrecht? En voor wie? Als dat al helder is, dan rijst de vraag op welke manieren de bedrijfsvoering dit kan en probeert te realiseren. Wij verdiepen ons in klassieke en moderne managementtheorieën, en in de spanningsvelden en dilemma’s waar organisaties in de besturing en beheersing mee worstelen. Tot slot gaan wij op zoek naar factoren die tot high performance organisaties (HPO) leiden.

Na het volgen van dit blok:

 • kun je het waardecreatieproces van jouw organisatie analyseren
 • kun je relevante spanningsvelden, dilemma’s en vraagstukken in de bedrijfsvoering identificeren
 • heb je inzichten over (financiële) sturingsmechanismen in relatie tot de bedrijfsvoering
 • kun je de huidige performance van je organisatie analyseren

blok 2. Strategisch HR-plan

Wat is strategie? Wat is Strategisch HRM? Wanneer is een (HR-)strategie goed? Drie ogenschijnlijk eenvoudige vragen die zich veelal minder makkelijk laten beantwoorden. Na het volgen van dit blok kun jij deze vragen -als opmaat om een effectieve HR-strategie voor jouw organisatie te ontwikkelen- zeker beantwoorden.

Wij verdiepen ons eerst in strategisch management: wat is het nut, hoe ziet het proces eruit en wat zijn veelvoorkomende organisatiestrategieën? Vervolgens staan wij stil bij de relatie tussen de organisatiestrategie en de HR-strategie en maken wij kennis met verschillende HR-strategieën en de onderdelen van een HR-strategie. Hierbij maken wij steeds de praktische vertaalslag naar de organisatie- en HR-strategie van jouw organisatie.

Na het volgen van dit blok:

 • ken je de belangrijkste succes- en faalfactoren van strategisch management
 • weet je de bouwstenen en succesfactoren van een Strategisch HR-plan
 • kun je de effectiviteit van de huidige HR-strategie analyseren en verbeteringen aanbrengen
 • heb je effectieve vervolgacties geformuleerd om een Strategisch HR-plan voor je organisaties te ontwikkelen

blok 3. HR Analytics

Data gedreven HR-beleid is de sleutel om als HR-professional echt waarde aan een organisatie toe te voegen. In dit blok wordt hiervoor de basis gelegd. Aan de hand van verschillende begrippen en definities (zoals HR intelligence, HR analytics en HR metrics, big/smart/primaire/secundaire data) wordt dit nieuwe, maar snel opkomende vakgebied verkend en verklaard (zodat wij de juiste taal spreken).

Wij staan stil bij de potentie, succesfactoren, valkuilen en de verschillende ontwikkelstadia van HR Analytics en de processtappen van de datagedreven HR-beleidscyclus. En bij het achterhalen van de (werkelijke!) businessvraag en de vertaling naar een analyticsvraagstuk, als de belangrijkste eerste stappen in deze cyclus. In dit blok gaan wij concreet aan de slag met analysebomen, interrelatiediagrammen en met conclusies trekken over ‘drivers en bottlenecks’. Wij sluiten dit blok af met ‘Aan de slag’: hoe ga jij in jouw organisatie verder met HR-analytics?

Na het volgen van dit blok

 • weet je hoe je waarde voor de organisatie kan creëren met behulp van HR-analytics
 • weet je de processtappen van datagedreven HR-beleidscyclus
 • kun je een businessvraag in een analyticsvraagstuk vertalen
 • heb je effectieve vervolgacties geformuleerd om bij je organisatie HR Analytics naar een volgende fase te brengen

 

blok 4. HR Transformatie

Een sterk dynamisch organisatielandschap vraagt eens te meer om HR-professionals die strategische impact hebben. In de eerste drie blokken is hiervoor het fundament gelegd. In dit afsluitende blok onderzoeken wij op welke manieren HR de dienstverlening kan inrichten en organiseren om uiteindelijk de waarde aan de organisatie te leveren.

Hierbij wordt niet alleen naar de posities, rollen, processen en waardetoevoeging van de HR-afdeling zelf gekeken, maar ook naar de rol en verantwoordelijkheden van directie, management, medewerkers en andere relevante actoren in de organisatie. Over welke competenties dient de HR-afdeling te beschikken om effectief en efficiënt te presteren? En op welke manieren kunnen HR-systemen en –technologieën hier aan bijdragen?

Na het volgen van dit blok:

 • heb je kennis en inzichten over verschillende HR-waardestrategieën en HR inrichtingsmodellen
 • kun je de optimale rollen en verantwoordelijkheden van HR-afdeling, managers, medewerkers en leveranciers bepalen
 • kun je identificeren welke HR-competenties, -processen, -systemen en -technologieën nodig zijn
 • heb je effectieve vervolgacties geformuleerd om meer strategische impact in je organisatie te realiseren